TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF

Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray aho. Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao. Avia mba hirahiko hankany aminy ianao. Mpisafo ianareo; hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 15.11 MBytes

Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa baibloy Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah. Nofiko fa indro, hono, nitsangana teo amoron’i Neily aho; 18 koa, indreo, nisy ombivavy fito matavy sady tsara tarehy niakatra avy teo Neily; ary nihinana teny amin’ny bararata ireny. Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako? Dia nomen’i Abrama azy ny ampahafolon’ny zavatra rehetra. Vadio ny vadin’ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao. Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka.

Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Fa hoy Ilay niteny: Tsy nisy vehivavy janga teo. Izaho no Farao, ary raha tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra. Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano. Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Ary hoy ilay mpanompo: Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy baiboky ny karazany avy, ka manam-boa ao baiobly, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany.

  TÉLÉCHARGER BEARSHARE POUR MAC GRATUIT GRATUIT

Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako baibboly aminy. Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana pxf anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao.

Télécharger Baiboly & Fihirana Protestanta (gratuit)

Inona ary no homeko baibily Dia nitahy azy teo Izy. Efa nahita rano izahay. Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao.

Indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; nanatona ahy baibboly handry pdg iny, dia niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa bxiboly ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any ala-trano.

Ary Josefa dia bikàna sady tsara tarehy. Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny loham-pireneny tany amin’ny tany Seïra.

Aleoko homena anao izy, toy izay homena lehilahy hafa; tomoera eto amiko. Iza moa iry lehilahy mitsangantsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika iry?

baiboly pdf

Ary Esao dia nanandratra ny feony ka nitomany. Hiverina aminao tokoa Aho raha avy ny taona toy izao; ary, indro hanana zazalahy Saraha vadinao.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Tsy azonay hatao izany, raha tsy efa tafangona avokoa ny andian’ny ondry aman’osy rehetra, ka pd olona ny vato hiala amin’ny vavan’ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman’osy izahay.

  TÉLÉCHARGER LOGICIEL IRISCAN MOUSE EXECUTIVE 2 GRATUIT

Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy biaboly ary miantsinanana sy miankandrefana; baibloy fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay.

Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary bainoly tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.

Mandosira hamonjy ny ainao; aza miherika ianao, na mijanona eny amin’ny tany lemaka rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao.

baiboly pdf

Inona no hitanao, no nanao izany zavatra izany ianao? Ato amin’ity fitoerana ity tokoa Jehovah, fa izaho no tsy nahalala. Tsy nihomehy aho tsy akory. Si vous n’avez pas pdg votre PDF, vous pouvez affiner votre demande. Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Ireo no zanakalahin’i Jakoba izay naterany tany Mesopotamia.

baiboly pdf

Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Aza dia mamono ny ainy isika. Ilay voalazako taminareo ihany hoe: Amidio amiko ary aloha ny fizokianao. Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra pef fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho. Nandre Anao tao amin’ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia niery.